โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับบุคคล อายุ น้อยกว่า 35 ปี ราคา ท่านละ 700 บาท

1.ตรวจ CBC (Complete Blood Count) เพื่อดูลักษณะเม็ดเลือดแดง และจำนวนเม็ดเลือดขาว รวมทั้งดูภาวะโลหิตจาง ภาวการณ์ติดเชื้อต่างๆ และมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia)
2.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose,Sugar) เพื่อป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน
3.ตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดโคเลสเตอรอล (Cholesterol) เพื่อดูระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด เพื่อป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด โรคเส้นเลือดในสมองตีบ อัมพาต และโรคอ้วน
4.ตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglycerides) เพื่อดูระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด เพื่อป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด โรคเส้นเลือดในสมองตีบ อัมพาต และโรคเบาหวาน
5.ตรวจการทำงานของไต (BUN) เพื่อดูประสิทธิภาพการทำงานของไต
6.ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) เพื่อดูการขับถ่ายของเสียของไต
7.ตรวจการทำงานของตับ (SGOT/SGPT) เพื่อดูโรคตับอักเสบหรือตับแข็ง ซึ่งอาจเกิดจากการได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มาก หรือได้รับสารพิษ สารเคมี เช่น ดีดีที พวกสีต่างๆ
8.ตรวจ Alkaline Phosphatase เพื่อดูโรคและการเสียหาย หรือการทำลายตับ และกระดูก หรือโรคที่เกี่ยวกับท่อน้ำดีอุดตัน
9.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag) เพื่อดูว่ามีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag) หรือไม่ เพื่อป้องกันการติดต่อไปสู่บุคคลอื่น หรือบุตร ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคตับแข็ง หรือมะเร็งตับด้วย
10.ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Analysis) เพื่อดูความผิดปกติของไต การอักเสบของระบบทางเดินปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ นิ่วบางชนิดด้วย
11.ตรวจร่างกายทั่วไป ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต วัดชีพจร
12.ตรวจ ANTI HIV เพื่อดูว่าติดเชื้อไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (โรคเอดส์) (AIDS) หรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้ติดบุคคลอื่น หรือบุตร

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับบุคคลอายุมากกว่า 35 ปี ราคาท่านละ 1,500 บาท
1.ตรวจ CBC (Complete Blood Count) เพื่อดูลักษณะเม็ดเลือดแดง และจำนวนเม็ดเลือดขาว รวมทั้งดูภาวะโลหิตจาง ภาวการณ์ติดเชื้อต่างๆ และมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia)
2.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose,Sugar) เพื่อป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน
3.ตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดโคเลสเตอรอล (Cholesterol) เพื่อดูระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด เพื่อป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด โรคเส้นเลือดในสมองตีบ อัมพาต และโรคอ้วน
4.ตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglycerides) เพื่อดูระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด เพื่อป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด โรคเส้นเลือดในสมองตีบ อัมพาต และโรคเบาหวาน
5.ตรวจการทำงานของไต (BUN) เพื่อดูประสิทธิภาพการทำงานของไต
6.ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) เพื่อดูการขับถ่ายของเสียของไต
7.ตรวจการทำงานของตับ (SGOT/SGPT) เพื่อดูโรคตับอักเสบหรือตับแข็ง ซึ่งอาจเกิดจากการได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มาก หรือได้รับสารพิษ สารเคมี เช่น ดีดีที พวกสีต่างๆ
8.ตรวจ Alkaline Phosphatase เพื่อดูโรคและการเสียหาย หรือการทำลายตับ และกระดูก หรือโรคที่เกี่ยวกับท่อน้ำดีอุดตัน
9.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag) เพื่อดูว่ามีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag) หรือไม่ เพื่อป้องกันการติดต่อไปสู่บุคคลอื่น หรือบุตร ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคตับแข็ง หรือมะเร็งตับด้วย
10.ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Analysis) เพื่อดูความผิดปกติของไต การอักเสบของระบบทางเดินปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ นิ่วบางชนิดด้วย
11.ตรวจร่างกายทั่วไป ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต วัดชีพจร
12.ตรวจ ANTI HIV เพื่อดูว่าติดเชื้อไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (โรคเอดส์) (AIDS) หรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้ติดบุคคลอื่น หรือบุตร
13.ตรวจระดับไขมันเอช ดี แอล (HDL- Cholesterol) เพื่อดูปริมาณโคเลสเตอรอลที่มีประโยชน์ ซึ่งเป็นชนิดที่มีความหนาแน่นสูง เพื่อป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด
14.ตรวจระดับไขมันแอล ดี แอล (LDL-Cholesterol) เพื่อดูปริมาณโคเลสเตอรอลที่ไม่มีประโยชน์ เสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด
15.ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs) เพื่อดูภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs)
16.ตรวจระดับกรดยูริคหรือโรคเก้าท์ (Uric Acid) เพื่อดูโรคไขข้ออักเสบ โรคเก้าท์
17.ตรวจระดับสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) เพื่อคัดกรองมะเร็งตับเบื้องต้น
18.ตรวจระดับสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) เพื่อคัดกรองมะเร็งลำไส้เบื้องต้น
19.ตรวจระดับสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก(สำหรับผู้ชาย) (PSA) เพื่อคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก
20.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA-125)(สำหรับผู้หญิง) เพื่อคัดกรองสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่

โปรแกรมสำหรับกลุ่มเสี่ยง
กลุ่มเสี่ยงทั่วไป
1.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของหูหรือการได้ยิน (Audiometry) เพื่อดูความผิดปกติของหู
2.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Spirometry) เพื่อดูความปกติของปอดว่าเสื่อมหรือไม่
3.ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Vision Test) ตรวจสายตาสั้น ยาว เอียง ตาบอดสี
4.ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อมือ (Grip Streght) เพื่อทดสอบสมรรถภาพการทำงานของมือ
5.ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อขา เพื่อทดสอบสมรรถภาพการำงานของขา
6.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของหลัง เพื่อทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหลัง
กลุ่มเสี่ยงด้านสารเคมี
1.ตรวจปริมาณสารตะกั่วในเลือด (LEAD IN BLOOD)
2.ตรวจปริมาณสารนิเกิลในเลือด (Nickel In Blood)
3.ตรวจปริมาณสังกะสีในเลือด (Zinc In Blood)
4.ตรวจปริมาณสารเหล็กในเลือด (IRON IN BLOOD)
5.ตรวจปริมาณสาร Ethyl Alcohol
6.ตรวจปริมาณสาร TOLUENE,THINNER,HIPPURIC ACID
7.ตรวจปริมาณสาร XYLENE
8.ตรวจปริมาณสาร ALUMINIUM
9.ตรวจปริมาณสาร IPA
10.ตรวจปริมาณสาร ACETONE
11.ตรวจปริมาณสาร PHENOL
12.ตรวจปริมาณสาร HEXANE
13.ตรวจปริมาณสาร SULFURIC ACID
14.ตรวจปริมาณสาร MEK
15.ตรวจปริมาณสารTrichloroethylene
16.ตรวจปริมาณสาร TIN
17.ตรวจปริมาณสาร METELENE CHOLOROETHYLENE
18.ตรวจปริมาณสาร BENZENE
19.ตรวจปริมาณสาร MERCURY
อื่นๆ

ตรวจสุขภาพเป็นกลุ่มหรือต้องการตรวจรายการไหนบ้างสามารถติดต่อสอบถามราคาเพิ่มเติมได้ที่โทร 087-0281323 หรือ 02-1166215

Scroll Up
error: Content is protected !!