โปรโมชั่นตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคาพิเศษ
จาก ราคา 2,000 บาท พิเศษ 1,400 บาท

มะเร็งปากมดลูกป้องกันได้ มะเร็งปากมดลูกเกิดจากเชื้อไวรัส เอชพีวี ( HPV ) ซึ่งเป็นเชื้อที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันมะเร็งทาได้โดยการตรวจคัดกรอง เพื่อค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มก่อนเป็นมะเร็งระยะลุกลาม ซึ่งสามารถรักษาให้หายขาดได้ไม่ยาก ยังเก็บรักษาน้องหนูให้ใช้งานได้ตามปกติและมีค่าใช้จ่ายน้อย

ใครบ้างที่มีความเสี่ยง...ที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูก
♦ เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว
♦ อายุ 30–60 ปี
♦ ไม่เคยตรวจคัดกรอง หรือเว้นการตรวจเกิน 3 ปี

ผู้หญิงที่อายุ 30 ปี ขึ้นไปและเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วกว่าร้อยละ 60 ไม่เคยตรวจคัดกรองเลย เหตุผลหลักที่คุณผู้หญิงไม่ยอมไปตรวจคือ อาย และกลัวเจ็บ...แม้จะเอาเงินมาล่อ เอาช้างมาฉุดก็ไม่มีทางไปตรวจ...ถ้าคุณเป็นอีกคนในนั้น...คุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หมายถึงคุณอาจมีมะเร็งร้ายซ่อนอยู่โดยไม่มีอาการแต่อย่างใด มารู้ตัวอีกทีเมื่อมีอาการและเป็นมะเร็งลุกลามแล้ว...มันสายไปเสียแล้ว
การตรวจคดั กรองมะเร็งปากมดลูก

ปัจจุบันวิธีที่ได้ผลดีและได้รับความนิยมมี 2 วิธี คือ

1. แพปสเมียร์ (Pap smear) ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบแผ่นบาง) เป็นการ ตรวจหาเซลล์ผิดปกติที่เป็นผลจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีวิธีนี้เป็นวิธีมาตรฐาน มีความไวในการตรวจมะเร็งเเรกเริ่ม ประมาณร้อยล่ะ 63-74 เปอร์เซ็น

2. การตรวจหาเชื้อ HPV ที่เป็นตัวก่อการ โดยอาศัยหลักการว่า “ถ้าไม่มีเชื้อไวรสั เอชพีวี จะไม่เป็นมะเร็งปากมดลูก” (no HPV, no cervicalcancer) เป็ นการตรวจหา ดีเอ็นเอของเชื้อ HPV โดยตรง มีความไวสูงถึงร้อยละ 94-98 และถ้าตรวจไม่พบเชื้อ HPV จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกน้อยมาก สามารถเว้นระยะการตรวจได้นาน 3-5 ปี สามารถตรวจได้ทั้้ง 2 แบบ คือ เก็บสิ่งส่งตรวจโดยแพทย์ (clinician-HPV) หรือ เก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตัวเอง (self collection-HPV) ปัจจุบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวหน้า มาก มีการพัฒนาการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกขึ้นมาใหม่ที่เรียกว่า “iCheck Test; HPV self-collectionTest ” โดยมีการพัฒนาอุปกรณ์เก็บตัวอย่างที่เรียกว่า แปรงอีวาลีน เพื่อให ้ผู้หญิงสามารถเก็บสิ่งส่งตรวจในช่องคลอดด้วยตัวเองที่บ้าน แล้ว ส่งสิ่งตรวจที่ได้ไปที่โรงพยาบาลหรือศูนย์ตรวจทางการแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกโดยตรงดังนั้น การตรวจด้วยวิธี iCheckTest จะทาใหผู้หญิงก้าวพ้นความกลัว
และความอาย รักษาไว้ซึ่งความเป็นส่วนตัว สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ง่าย...ทำ ได้ทุกที่.ทุกเวลา. ..ไม่มีอุปสรรคอีกต่อไป จึงเป็นหนทางใหผู้หญิงไทยรอดพ้นจากมะเร็งปากมดลูกร้ายนี้

เอกสารอ้างอิง : Clavel C, et al. BJC 2001;89:616, Cuzick J, et al. IJC 2006;119:1095, Ronco G, et al. JNCL 2006;98:765, Sankaranayanan IJGO 2005;89,S4-S12

 

Scroll Up
error: Content is protected !!