บริการของเรา

บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คือ ห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจสิ่งส่งตรวจ (Specimens) ของผู้เข้ามารับบริการตรวจทางสุขภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย สำหรับประเทศไทย ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อาจจะมีชื่อเรียกได้หลายแบบ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิค และห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร เป็นต้น ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แบ่งออกเป็นหลายแผนก เนื่องจากการตรวจสิ่งส่งตรวจแต่ละแผนกนั้น มีขั้นตอนที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้ว เราสามารถแบ่งเป็นแผนกได้ ดังนี้ แผนกจุลชีววิทยา เป็นแผนกที่รับสิ่งส่งตรวจ เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ เลือด เพื่อตรวจหาจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรค แผนกโลหิตวิทยา เป็นแผนกที่ทดสอบสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเลือด เช่น การตรวจเลือดแบบสมบูรณ์ (Complete blood count, CBC) การตรวจการแข็งตัวของเลือด เป็นต้น แผนกเคมีคลินิค เป็นแผนกที่ตรวจถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ในน้ำเหลือง เช่น ระดับเกลือแร่ต่าง ๆ แผนกภูมิคุ้มกันวิทยา เป็นแผนกที่ตรวจถึงระดับภูมิคุ้มกันของร่างกาย แผนกธนาคารเลือด เป็นแผนกที่ตรวจเกี่ยวกับการเข้ากันได้ของผู้บริจาคเลือด และผู้รับบริจาคเลือด รวมถึง กรุ๊ปเลือด ด้วย แผนกปรสิตวิทยา เป็นแผนกที่ตรวจหาพยาธิ   การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางห้องแลบ (Laboratory investigation) การตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ การตรวจทางห้องแลบ หรือบางคนเรียกย่อว่า การตรวจแลบ (Laboratory investigation หรือ ย่อว่า Lab test) คือ […]

บริการดูแลผู้สูงอายุ

เรามีทีมแพทย์, พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด ซึ่งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการห้องพักที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ทั้งห้องเดี่ยว ห้องคู่และห้องรวม พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน นอกจากนี้ ยังมีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่อบอุ่นใจเหมือนครอบครัว และบริการที่เอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ การดูแลเบื้องต้น- อาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า ดูแลความสะอาด ร่างกาย– จัดเตรียมยา และป้อนอาหาร- ดูแลเรื่องการขับถ่าย พลิกตัว ทำแผล กรณีมีแผลกดทับ– ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น เดินเล่น– อ่านหนังสือให้ฟัง– พูดคุย สนทนาเป็นเพื่อน– พาไปพบแพทย์ตามนัด– และอื่นๆตามความเหมาะสม กิจกรรมพิเศษ- ทำบุญ ตักบาตรทุกวันจันทร์– ทำกายภาพบำบัด– จัดกิจกรรมพิเศษตามวันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญของผู้สูงอายุ– เปิดวีดีทัศน์ให้ชมตามความชื่นชอบ สิ่งที่ต้องเตรียมในวันรับบริการ- สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชนของญาติและผู้เข้าพักอย่างละ 2 ชุด– ประวัติการรักษา / ยาประจำ ใบนัดของแพทย์(ถ้ามี)– ชำระค่าบริการ 1 เดือน ส่วนค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองอื่นๆคิดรวมในเดือนถัดไป- […]

จำหน่าย ให้เช่า เครื่องมืออาชีวะอนามัยทางการแพทย์

      อาชีวอนามัย (Occupational Health ) คืออะไร คำว่า อาชีวอนามัย “Occupational Health” มาจาก • อาชีวะ หรือ อาชีพ + อนามัย หรือ สุขภาพ • อาชีวะ (Occupation) หมายถึง การเลี้ยงชีพ การประกอบอาชีพ บุคคลที่ประกอบ สัมมาชีพ หรือคนที่ประกอบอาชีพทุกสาขาอาชีพ • อนามัย (Health) หมายถึง สุขภาพอนามัย ความไม่มีโรค หรือสภาวะความสมบูรณ์ทั้ง ร่างกายและจิตใจของผู้ประกอบอาชีพ งานที่เกี่ยวกับการส่งเสริม ควบคุม ดูแล การป้องกันโรค ตลอดจนอุบัติเหตุ และดำรงรักษาสุขภาพอนามัย ทั้งมวลของผู้ประกอบอาชีพให้มีความปลอดภัย มีสภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งสอดคล้อง กับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้ให้ความหมายของอาชีวอนามัยไว้ว่าหมายถึงงานที่เกี่ยวข้อง กับการส่งเสริม ธำรงไว้ซึ่งสุขภาพทางกาย ทางจิตใจ และทางสังคมที่ดีงามของผู้ประกอบอาชีพทั้งมวล ความปลอดภัย […]

จัดสอนผู้ช่วยการแพทย์ทุกสาขา

จบแล้วรับรองมีงานทำตลอดชีพ รับรุ่นละไม่เกิน 20 คน “ผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ 6 เดือน “           ผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ คือ เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในห้องปฏิบัติการตามโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน องค์กรเอกชนขนาดใหญ่ โรงพยาบาลชุมชน เป็นต้น จัดเตรียมสิ่งส่งตรวจให้แก่ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์หาโรคต่างๆ ไม่ว่าจะจากสิ่งส่งตรวจจากเลือด ปัสสาวะ และสิ่งคัดหลั่งต่างๆจากทั้งร่างกายมนุษย์และสัตว์ พร้อมทั้งสามารถจัดเตรียมด้านงานวิจัยต่างๆได้ ระยะเวลาหลักสูตร ระยะเวลาเรียน 6 เดือน (โดยแบ่งได้ 2 ภาคการเรียน) เปิดภาคเรียนที่ 1 ประมาณเดือน มิถุนายน – กันยายน (3 เดือน) เรียนภาคทฤษฏี ปิดภาคเรียนที่ 1 ประมาณเดือน ½ กันยายน ( 2 สัปดาห์) เปิดภาคเรียนที่ 2 ประมาณเดือนตุลาคม-ธันวาคม เรียนภาคปฏิบัติ (ฝึกงาน) ปิดภาคการเรียนที่ 2 มกราคม (จบการศึกษา) ภาคเรียนที่ […]

Scroll Up
error: Content is protected !!