บริการของเรา

บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คือ ห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจสิ่งส่งตรวจ (Specimens) ของผู้เข้ามารับบริการตรวจทางสุขภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย สำหรับประเทศไทย ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อาจจะมีชื่อเรียกได้หลายแบบ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิค และห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร เป็นต้น ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แบ่งออกเป็นหลายแผนก เนื่องจากการตรวจสิ่งส่งตรวจแต่ละแผนกนั้น มีขั้นตอนที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้ว เราสามารถแบ่งเป็นแผนกได้ ดังนี้ แผนกจุลชีววิทยา เป็นแผนกที่รับสิ่งส่งตรวจ เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ เลือด เพื่อตรวจหาจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรค แผนกโลหิตวิทยา เป็นแผนกที่ทดสอบสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเลือด เช่น การตรวจเลือดแบบสมบูรณ์ (Complete blood count, CBC) การตรวจการแข็งตัวของเลือด เป็นต้น แผนกเคมีคลินิค เป็นแผนกที่ตรวจถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ในน้ำเหลือง เช่น ระดับเกลือแร่ต่าง ๆ แผนกภูมิคุ้มกันวิทยา เป็นแผนกที่ตรวจถึงระดับภูมิคุ้มกันของร่างกาย แผนกธนาคารเลือด เป็นแผนกที่ตรวจเกี่ยวกับการเข้ากันได้ของผู้บริจาคเลือด และผู้รับบริจาคเลือด รวมถึง กรุ๊ปเลือด ด้วย แผนกปรสิตวิทยา เป็นแผนกที่ตรวจหาพยาธิ   การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางห้องแลบ (Laboratory investigation) การตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ การตรวจทางห้องแลบ หรือบางคนเรียกย่อว่า การตรวจแลบ (Laboratory investigation หรือ ย่อว่า Lab test) คือ […]

บริการตรวจสุขภาพทั่วไปและพนักงาน

     การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นความลับเกี่ยวกับสุขภาพ ข้อมูลชีวิตที่สามารถเรียนรู้แลดูแลสุขภาพของตัวท่านเองได้ เนื่องจากชีวิตของทุกคนเป็นชีวิตที่มีคุณค่าควรแก่การทนุถนอม ดูแล รักษาเพื่อครอบครัวและคนที่คุณรักยิ่ง สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์ทุกคน การมีสุขภาพที่ดีย่อมก่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มีประสิทธิภาพและคุณภาพงานเต็มที่ และการมีสุขภาพดีเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย การตรวจสุขภาพประจำปีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ทุกคนควรรวมทั้งกระตุ้นเตือนให้ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองเพิ่มขึ้น การตรวจสุขภาพประจำปีอาจกระทำได้โดยการจะได้รับอย่างน้อยก็เป็นการประเมินสุขภาพตัวเองว่าในรอบปีที่ผ่านมามีสิ่งผิดปกติหรือต้องแก้ไขอย่างไร                                  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะช่วยขจัดความหวาดระแวงสงสัยว่าจะเป็นโรค และช่วยบอกความผิดปกติบางอย่างที่แฝงอยู่ในร่างกาย โดยยังไม่ปรากฏอาการเพื่อจะได้กระตุ้นเตือนให้ดูแลรักษาป้องกันตัวเองก่อนที่จะเกิดโรค การดูแลรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของโรคจะช่วยให้หายจากโรคนั้นได้ง่าย ลดปัญหาที่จะนำไปสู่การสูญเสียทางเศรษฐกิจครอบครัวและประเทศชาติต่อไป                                          […]

บริการดูแลผู้สูงอายุ

เรามีทีมแพทย์, พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด ซึ่งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการห้องพักที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ทั้งห้องเดี่ยว ห้องคู่และห้องรวม พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน นอกจากนี้ ยังมีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่อบอุ่นใจเหมือนครอบครัว และบริการที่เอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ การดูแลเบื้องต้น – อาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า ดูแลความสะอาด ร่างกาย – จัดเตรียมยา และป้อนอาหาร – ดูแลเรื่องการขับถ่าย พลิกตัว ทำแผล กรณีมีแผลกดทับ – ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น เดินเล่น – อ่านหนังสือให้ฟัง – พูดคุย สนทนาเป็นเพื่อน – พาไปพบแพทย์ตามนัด – และอื่นๆตามความเหมาะสม กิจกรรมพิเศษ – ทำบุญ ตักบาตรทุกวันจันทร์ – ทำกายภาพบำบัด – จัดกิจกรรมพิเศษตามวันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญของผู้สูงอายุ – เปิดวีดีทัศน์ให้ชมตามความชื่นชอบ สิ่งที่ต้องเตรียมในวันรับบริการ – […]

จำหน่าย ให้เช่า เครื่องมืออาชีวะอนามัยทางการแพทย์

  อาชีวอนามัย (Occupational Health ) คืออะไร คำว่า อาชีวอนามัย “Occupational Health” มาจาก • อาชีวะ หรือ อาชีพ + อนามัย หรือ สุขภาพ • อาชีวะ (Occupation) หมายถึง การเลี้ยงชีพ การประกอบอาชีพ บุคคลที่ประกอบ สัมมาชีพ หรือคนที่ประกอบอาชีพทุกสาขาอาชีพ • อนามัย (Health) หมายถึง สุขภาพอนามัย ความไม่มีโรค หรือสภาวะความสมบูรณ์ทั้ง ร่างกายและจิตใจของผู้ประกอบอาชีพ งานที่เกี่ยวกับการส่งเสริม ควบคุม ดูแล การป้องกันโรค ตลอดจนอุบัติเหตุ และดำรงรักษาสุขภาพอนามัย ทั้งมวลของผู้ประกอบอาชีพให้มีความปลอดภัย มีสภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งสอดคล้อง กับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้ให้ความหมายของอาชีวอนามัยไว้ว่าหมายถึงงานที่เกี่ยวข้อง กับการส่งเสริม ธำรงไว้ซึ่งสุขภาพทางกาย ทางจิตใจ และทางสังคมที่ดีงามของผู้ประกอบอาชีพทั้งมวล ความปลอดภัย (Safety) คืออะไร […]

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ปฏิบัติงานนอกสถานที่

แพทย์ ตรวจประเมินร่างกายและให้คำแนะนำ พยาบาล คัดกรองประวัติผู้ป่วยเบื้องต้น,ECG,เจาะเลือด เทคนิการแพทย์ เจาะเลือด ผู้ช่วยพยาบาล การช่วยพยาบาลเบื้องต้น อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

Scroll Up
error: Content is protected !!