จำหน่าย ให้เช่า เครื่องมืออาชีวะอนามัยทางการแพทย์

 

อาชีวอนามัย (Occupational Health ) คืออะไร คำว่า อาชีวอนามัย “Occupational Health” มาจาก

• อาชีวะ หรือ อาชีพ + อนามัย หรือ สุขภาพ
อาชีวะ (Occupation) หมายถึง การเลี้ยงชีพ การประกอบอาชีพ บุคคลที่ประกอบ สัมมาชีพ หรือคนที่ประกอบอาชีพทุกสาขาอาชีพ
อนามัย (Health) หมายถึง สุขภาพอนามัย ความไม่มีโรค หรือสภาวะความสมบูรณ์ทั้ง ร่างกายและจิตใจของผู้ประกอบอาชีพ งานที่เกี่ยวกับการส่งเสริม ควบคุม ดูแล การป้องกันโรค ตลอดจนอุบัติเหตุ และดำรงรักษาสุขภาพอนามัย ทั้งมวลของผู้ประกอบอาชีพให้มีความปลอดภัย มีสภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งสอดคล้อง กับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้ให้ความหมายของอาชีวอนามัยไว้ว่าหมายถึงงานที่เกี่ยวข้อง กับการส่งเสริม ธำรงไว้ซึ่งสุขภาพทางกาย ทางจิตใจ และทางสังคมที่ดีงามของผู้ประกอบอาชีพทั้งมวล

ความปลอดภัย (Safety) คืออะไร ............
• สภาพที่ไม่มีอันตราย ไม่อยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือ ไม่มีเชื้อโรค โดยจะ ไม่ก่อให้เกิดสิ่งต่างๆ เหล่านี้
• การบาดเจ็บ พิการ ตาย
• เจ็บป่วย เป็นโรค
• ทรัพย์สินเสียหาย
• เสียเวลา
• กระบวนการทำงานหยุดชะงัก
• พนักงานเสียขวัญและกำลังใจ
• กิจการเสียชื่อเสียง

“ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” หมายความว่า การกระทำ หรือสภาพการทำงานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการทำงานหรือเกี่ยวกับการทำงาน

Scroll Up
error: Content is protected !!