Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

จัดสอนผู้ช่วยการแพทย์ทุกสาขา

จบแล้วรับรองมีงานทำตลอดชีพ รับรุ่นละไม่เกิน 20 คน

“ผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ 6 เดือน “

          ผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ คือ เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในห้องปฏิบัติการตามโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน องค์กรเอกชนขนาดใหญ่ โรงพยาบาลชุมชน เป็นต้น จัดเตรียมสิ่งส่งตรวจให้แก่ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์หาโรคต่างๆ ไม่ว่าจะจากสิ่งส่งตรวจจากเลือด ปัสสาวะ และสิ่งคัดหลั่งต่างๆจากทั้งร่างกายมนุษย์และสัตว์ พร้อมทั้งสามารถจัดเตรียมด้านงานวิจัยต่างๆได้

ระยะเวลาหลักสูตร

ระยะเวลาเรียน 6 เดือน (โดยแบ่งได้ 2 ภาคการเรียน)

เปิดภาคเรียนที่ 1 ประมาณเดือน มิถุนายน – กันยายน (3 เดือน) เรียนภาคทฤษฏี

ปิดภาคเรียนที่ 1 ประมาณเดือน ½ กันยายน ( 2 สัปดาห์)

เปิดภาคเรียนที่ 2 ประมาณเดือนตุลาคม-ธันวาคม เรียนภาคปฏิบัติ (ฝึกงาน)

ปิดภาคการเรียนที่ 2 มกราคม (จบการศึกษา)

ภาคเรียนที่ 1

งวดที่ กำหนดวันจ่าย ยอดชำระ หมายเหตุ
1 วันสมัคร 5,000 สมัคร/จองโควตา
2 วันรายงานตัว 10,000 ขึ้นทะเบียน นศ.
3 เริ่มเรียน 5,500 จองหอพัก/เริ่มเรียน
รวมชำระ 20,500 ปิดภาคเรียนที่1

 

 ภาคเรียนที่ 2

งวดที่ กำหนดวันจ่าย ยอดชำระ หมายเหตุ
1 เปิดภาคเรียนที่ 2 10,000 เปิดภาคเรียนที่ 2
2 เตรียมฝึกงาน 10,000 ปฏิบัติ / เตรียมฝึกงาน
รวมชำระ 20,000  -

 

วิธีการชำระเงิน

ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซอยมังกรสมุทรปราการ ออมทรัพย์ บจก.ทัศกานต์ แล็บ 641-1-05685-2
ธนาคารกสิกรไทย ถ.เทพารักษ์ กม.9 ฯ ออมทรัพย์ บจก.ทัศกานต์ แล็บ 446-2-98686-1

 

ระเบียบรับสมัคร

จำนวนรับ / ปีการศึกษา : ไม่เกินปีละ 100 คน

 • รอบปกติ (อายุ 17-24 ปี) : รับไม่เกิน 30 คน
 • รอบประชาชน (อายุ 25-35 ปี) : รับไม่เกิน 20 คน

วันเวลา – กำหนดการรับสมัคร

 • รอบปกติ : มิถุนายน – ธันวาคม (ทุกปี)
 • รอบประชาชน : มกราคม – พฤษภาคม (ทุกปี)

คุณสมบัติผู้เรียน

 • วุฒิ ม.6 สายวิทย์ / ศิลป์, ปวช. , ปวส. , ป.ตรี ทุกสาขา (หรือเทียบเท่า)
 • ชาย / หญิง อายุ 17 – 35 ปี
 • มีบุคลิกเหมาะสม และไม่เป็นอุปสรรคกับการเข้าศึกษา
 • สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • ไม่มีอาการผิดปกติทางจิต

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 • หลักฐานการศึกษา รด. (ถ้ามี)
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

หลักสูตร / วิชาที่เปิดสอน : หลักสูตร “ ผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์” หลักสูตร 6 เดือน

ค่าธรรมเนียม / ค่าลงทะเบียนตามหลักสูตร (ปกติ)

 • ค่าสมัคร / ขึ้นทะเบียนนักศึกษา 5,000 บาท ไม่รวมค่าลงทะเบียน
 • ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 30,000 บาท สามารถแบ่งชำระได้ทั้งหมดไม่เกิน 4 ครั้ง
 • ค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 เรียนภาคทฤษฎี (แบ่งชำระไม่เกิน 2 ครั้ง) หรือตามตกลงกับฝ่ายการเงิน
 • ค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 เรียนภาคปฏิบัติ (แบ่งชำระไม่เกิน 2 ครั้ง) หรือตามตกลงกับฝ่ายการเงิน
 • ค่าประกันหอพัก 500 บาท / ตลอดหลักสูตร จ่าย ครั้งเดียว
 • ค่าน้ำ + ไฟฟ้า เหมาจ่าย 5,000 บาท / ตลอดหลักสูตร จ่าย ครั้งเดียว

สวัสดิการที่จัดให้สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนสมัครเรียน

1.ชุดเครื่องแบบ 2 ชุด

2.หนังสือ ตาราเรียน ตารางเรียน

3.หอพักฟรีระยะเวลา 6 เดือน

4.ห้องเรียนติดเครื่องปรับอากาศทุกห้อง

5.จัดหางานให้ตลอดชีพ

 

Scroll Up
error: Content is protected !!